Javni poziv za izbor korisnika usluge personalni asistent

Uprava Grada Niša za društvene delatnosti, poziva zainteresovana lica za uslugu personalni asistent, da na propisanim obrascima, objavljenim na zvaničnom sajtu Grada Niša u roku od 8 dana od dana objavljivanja poziva, podnesu zahtev sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti sa naznakom "Za Komisiju personalni asistent" Gradskoj upravi za društvene delatnosti preko Pisarnice u ulici Nikole Pašića 24. 
Kriterijumi za ostvarivanje prava na ovu uslugu kao i utvrđeni način bodovanja prispelih prijava objavljeni su na zvaničnom sajtu Grada Niša www.ni.rs.

Javni poziv za izbor korisnika usluge lični pratilac

Javni poziv Gradska uprava za društvene delatnosti objavila je i za uslugu „lični pratilac“. Uslovi za konkurisanje kao i neophodan obrazac se takođe nalazena zvaničnom sajtu Grada Niša.