OCD u Nišu „osmatrale“ javne nabavke i uradile preporuke

OCD u Nišu „osmatrale“ javne nabavke i uradile preporuke

Organizacija civilnog društva Protecta, u saradnji sa drugim organizacijama iz Niša,  predstavila je danas preporuke namenjene svim lokalnim institucijama u Nišu koje raspisuju javne nabavke, a koje imaju za cilj sprovođenje kvalitetnijih javnih nabavki.

Preporuke su urađene nakon obavljenog monitoringa određenog broja javnih nabavki u cilju provere njihovog kvaliteta, svrsishodnosti, transparentnosti i zakonitosti.

Monitoring i preporuke, prema rečima predstavnika Protecte, urađene su u okviru projekta  “Niška građanska osmatračnica javnih nabavki”.

„Za transparentan proces javnih nabavki, za olakšavanje monitoringa, za praćenje aktivnosti u procesu planiranja i postupku sprovođenja javnih nabavki i realizaciji ugovora, potrebno je najpre izraditi pravilnik usaglašen sa novim zakonom. Grad Niš nije doneo pravilnik usaglašen sa novim Zakonom o javnim nabavkama a prema novim zakonskim rešenjima i novouspostavljenim novčanim pragovima, s obzirom da su pragovi znatno viši od prethodnog zakona, i da ne postoji obaveza naručioca da imenuje komisiju za javne nabavke za iznose koji ne prelaze tri miliona dinara potrebno je usvojiti pravilnik kojim će naručilac obezbediti konkurenciju“, istakli su u Protecti.

Jedna od preporuka je i, kazali su, priprema za korišćenje i implementiranje e-kataloga.

„E-katalog je format za predstavljanje i uređivanje informacija, na način koji je zajednički svim ponuđačima i podesan za elektronsku obradu, npr. proračunske tabele, što praktično znači da ponuđači treba da sopstvene kataloge prilagode konkretnom postupku javne nabavke, što dalje znači da se ponude podnose u formi e-kataloga. Potrebno je da se normativno na nivou JLS uredi pitanje e-Kataloga, obezbedila bi se 100 odsto transparentnost)“, naveli su u Protecti.

Prema rečima predstavnika Protecte, preporuka je i da se obave obuke za E-licitacije.

„Za korišćenje sistema potrebno je spovesti obuke kako bi se osposobili i predstavnici ponuđača i naručilaca. Potrebno je organizovati i forume ponuđača i naručilaca u procesu budžetskog planiranja, po uzoru na ostale forume, na kojima bi se razmenjivala iskustva i davala dodatna pojašnjenja, sa ograničenim pristupom, u fazi planiranja nabavke. Neophodni su i radni sastanci sa dobavljačima i upoznavanje sa procesom planiranja, kasnije i prezentovanje i upoznavanje sa planovima nabavki, kao i informativni zajednički sastanci sa Privrednom komorom i njenim organizacionim jedinicama. Potrebno je upoznavanje naručilaca sa cenovnom politikom i godišnje anketiranje menadžmenta ponuđača“, istakli su u Protecti.

Za sve prethodno pobrojano, odnoso za organizovanje obuka, dodali su, potrebno je obezbediti odgovarajuće aproprijacije u budžetu.

Prema rečima predstavnika Protecte,  Grad Niš bi za nabavke koje prelaze 10.000.000 dinara trebalo da angažuje  lica van sistema gradske uprave, odnosno javnog sektora,  koja će učestvovati u pripremi oglasa i pripremi konkursne dokumentacije, u stručnoj oceni ponuda, pripremi izveštaja, u komunikaciji sa ponuđačima.

Sve pomenuto važi i za specifične nabavke, gde je najbitnije da se u dogovoru na konferencijama sa potencijalnim ponuđačima nabavka oblikuje na taj način da omogući sigurno podnošenje prijava.